För allas trivsel i tvättstugan

Dags för tvätt

 • Reservera tid på bokningstavlan
 • Respektera bokade tider - det är inte tillåtet att tvätta på tid, som annan hyresgäst reserverat.
 • Låt bokningskolven sitta kvar medan du använder tvättstugan
 • Följ anvisningarna för maskinerna
 • Töm plagg och fickor på lösa föremål
 • Tvättstugan är rökfritt område och husdjur lämnas hemma
 • Torkutrustning i separat utrymme (korridor eller entré) kan användas en timme längre än den bokade tiden
 • En del av våra områden har både veckotvätt och månadstvätt, det är viktigt att rätt kolv sätts på rätt tavla och inga dubbelbokningar är tillåtna

När du är klar

 • Gör rent tvättmedelsfack och filter
 • Torka av maskiner, tvättho och tvättbänk
 • Kasta tomma förpackningar
 • Torka av golvet
 • Flytta bort bokningskolven

Om fel uppstår

 • Under kontorstid: Meddela kvarterskontoret eller KKB:s huvudkontor. Lägg gärna ett meddelande på den maskin som är ur funktion.
 • Övrig tid: Kontakta KKB:s jour som tar ut tvätt ur maskinerna. Reparation utförs endast på ordinarie arbetstid.

Tack för att du medverkar till att hålla
tvättstugan fräsch och trivsam